Past Presidents

No. Full Name Year(s) Year
1 Mr Paras Ram Punj 1 1988-1989
2 Dr Harbans Prasher 1 1989-1990
3 Dr Krishna M Bhatt 1 1990-1991
4 Dr Shankariah Chamala 1 1991-1992
5 Mr Manab Kar 1 1992-1993
6 Mrs Premila Prasher 1 1993-1994
7 Dr Jagdish Raj 1 1994-1995
8 Mr Rakesh Sharma 2 1995-1997
9 Dr Jagdish Raj 2 1997-1999
10 Mr Surendra Pratap 2 1999-2001
11 Mrs Lila Pratap 1 2001-2002
12 Mrs Premila Prasher 2 2002-2004
13 Mr Satish Aggarwal 1 2004-2005
14 Mr Rakesh Sharma 2 2005-2007
15 Mr Surendra Pratap 1 2007-2008
16 Mr Rakesh Sharma 2 2008-2010
17 Mr Surendra Pratap 2 2010-2012
18 Mr Rakesh Sharma 1 2012-2013
19 Mr Sandeep Mohan 1 2013-2014
20 HMA Interim Committee 1 2014-2015
21 Mr Subash Chand 1 2015-2016
22 Mr Amit Neekhra 1 2016-2017
23 Mr Sanjay Sharma 1 2017-Current

Comments are closed.